โมเดล ธุรกิจ ( business model ) คือ การทำกำไรจากการเติบโตและขยายตัวได้

โมเดล ธุรกิจ

โมเดล ธุรกิจ ของคุณจำเป็นต้องถูกบ่มเพาะและขัดเกลาอยู่เสมอ เพราะการเติบโตของธุรกิจไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มัน คือ ผลจากการทำงานร่วมกันอย่างแข็งขัน ถึงเวลาแล้ว ที่คุณจะต้องสังเกตว่า ลูกค้าจ่ายเงินให้คุณมากน้อยแค่ไหน? ลูกค้าจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณต่อหรือไม่? ลูกค้าใช้แล้วบอกหรือเปล่า? คุณต้องตั้งใจฟังสิ่งที่ลูกค้าพูด แล้วเก็บมาคิด วิเคราะห์ ว่า คุณควรทุ่มธุรกิจนี้ต่อหรือไม่ และถ้า “ใช่” โมเดล ธุรกิจ ( business model ) ของคุณ คือ อะไร?

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

5 เกณฑ์มาตรฐานใน โมเดลธุรกิจ business model ที่ขยายตัวและเติบโตได้ดี

1. ตลาดที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ (Big Enough Market Size)

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
โมเดลธุรกิจ business model

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store