วิทยากร ภาษา อังกฤษ (แปล และ ยกตัวอย่าง) จากมุมมองของ “วิทยากร” เอง

วิทยากร ภาษา อังกฤษ

วิทยากร ภาษาอังกฤษ คือ Speaker อ่านว่า สะ-ปี๊ก-เกอส น่าจะ เป็นภาษาพูดที่เหมาะสมและง่ายที่สุดที่จะใช้เรียก วิทยากร เพราะประการแรก คนไทยส่วนมาก จะเข้าใจ คำว่า speaker นี้อยู่แล้ว และ อีกอย่าง คือ เมื่อมีการพูดถึงวิทยากรในภาษาไทย โดยมากก็จะเข้าใจความหมายในเชิงของ “ผู้พูด” หรือ “ผู้บรรยาย” “วิทยากร บรรยาย ภาษา อังกฤษ” อีกด้วย

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store