วิทยากรการตลาด กับ การตลาดออนไลน์ อะไรบ้างคือ ความต่างและการส่งมอบคุณค่า ให้ผู้อบรม

วิทยากรการตลาด

วิทยากรการตลาด เป็นหนึ่งในการส่งมอบคุณค่าคืนให้กับสังคมที่ผมภาคภูมิใจการส่งมอบความรู้ก้านการตลาดที่สามารถจับต้องได้ และเอาไปใช้ในการทำงานได้จริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมพยายามสื่อสารออกไปในทุกๆวัน

Image for post
Image for post

เนื้อหาทางการตลาดที่เป็นทฤษฎีบางอย่างในตำราจากข้อกำหนดกระทรวงศึกษาและหลักสูตรที่มีมาอย่างช้านาน อาจไม่ได้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลได้มากมายเหมือนในยุคก่อน บางเนื้อหาการตลาด ถูกคิดค้นหรือวิจัยให้เหมาะสมกับยุคอุตสาหกรรม ในตลาดที่เป็นมวลชน Mass ไม่เสียหมด แต่พอก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ที่ตลาดโดยรวมแตกออกเป็นเสี่ยงๆจนเกิด ตลาดย่อยๆที่มีความเฉพาะเจาะจง ที่เรียกว่า Niche Market

แต่กระนั้น การตลาด ที่เป็นแม่แบบ แบบแผนที่ใช้กันมาอย่างยาวนานก็ไม่ได้ ผิด หรือ ใช้การไม่ได้ไปเสียหมด แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือ การพัฒนาทางการตลาด เพื่อให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัย เทคโนโลยี และ ที่สำคัญ คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคและลูกค้า

ตัวอย่าง การตลาด และ การตลาดออนไลน์ ในความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ในเรื่องของ หนึ่งในส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix ตัว P — Place สถานที่ ทำเลที่ตั้ง รวมถึง การจัดจำหน่าย Distribution ในยุคการตลาดแบบแมส Mass เน้นเรื่องการกระจายสินค้าให้ผู้บริโภคสามารถเจ้าถึงได้อย่างกว้างขวางและง่ายดาย จึงเกิดมีห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ซึ่งเป็นแหล่งกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

Image for post
Image for post

พอมาถึงการทำงานการตลาด ใน ยุคการตลาดออนไลน์ ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix ตัว P – Place ก็ถูกคิดให้ต่างไปจากเดิม เพราะเทคโนโลยี และ ระบบการคมนาคมขนส่ง Logistic ที่ผู้บริโภคมีอำนาจสูงมากในการเลือกหรือตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

รวมทั้งเปรียบเทียบเชิงลึกได้ทั้ง คุณสมบัติ ขนาด คุณภาพ และ ราคา ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย เมื่อเกิดการตัดสินใจเลือกสินค้าได้แล้วการซื้อเกิดได้จากแค่ปลายนิ้วผ่านข่องทางออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ e-Commerce และ อีมาร์เก็ตเพลส e-Marketplace จากนั้นผู้บริโภคแค่นั่งรอรับสินค้าที่ต้องการที่บ้านได้เลย และ บางอย่างรวดเร็วกว่าการเดินทางออกไปหาซื้อด้วยตัวเองด้วยซ้ำ

นี่คือ ตวอย่างความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับทฤษฎีทางการตลาดและแนวทางปฎิบัติ ยังมีอีกมากมายหลายส่วน ที่การตลาดรูปแบบเดิม ถูกการตลาดออนไลน์ เข้ามาทำลายล้าง Disrupt และนี่คือเหตุผลที่ วิทยากร การตลาด กับ การตลาดออนไลน์ ต้องสามารถส่งมอบคุณค่า ให้ผู้อบรม ได้ต่างไปจากยุคก่อน

Image for post
Image for post

วิทยากรการตลาด ที่เชี่ยวชาญทางทฤษฎีทางการตลาด จำเป็นต้องรู้เรื่องช่องทางการตลาดใหม่ๆ ความทันสมัยของเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบเนื้อหาให้ผู้เรียนรู้ เข้าถึงและใกล้ตัว มากที่สุด ทฤษฎีบางอย่างที่ทำได้แต่ให้ผลน้อยในเวลานี้ ก็ควรพิจารณาตัดเนื้อหาเหล่านั้น คือ ไม่ลงลึก เพราะจะทำให้เสียเวลาทั้งผู้อบรมและตัววิทยากรเอง

โดย ทฤษฎีทางการตลาด ทั่วไป ที่ วิทยากรการตลาด จะถูกเชิญไปบรรยาย ให้ความรู้ หลักๆมัก ประกอบด้วย

 • ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix 4P (Product Price Place Promotion)
 • การแบ่งส่วนการตลาด STP (Segmentation, Target, Positioning)
 • เครื่องมือวิเคราะห์ทางการตลาด SWOT Analysis
 • หลักการสร้างแบรนด์ Branding

โดยเนื้อหายอดนิยมทางการตลาดเหล่านี้ วิทยากรการตลาด สามารถอบรม หรือ ให้การบรรยายเชิงลึกอย่างละเอียด และ นำเสนอกรณี ศึกษา ได้รวมหลายวัน มากกว่า 40 ชั่วโมง ยิ่งถ้ารวมเวิร์กช้อปให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้ลงมือทดลองปฎิบัติด้วย ก็อาจยาวถึง 60 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีทางการตลาดเหล่านี้ โดยมากมักจะอาศัยกรณีศึกษาหรือ Case Study จากแบรนด์หรือแคมเปญจ์การตลาด ที่ประสบความสำเร็จมาก่อนแล้ว แล้วจึงค่อยใช้ทฤษฎีเข้าไปจับเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น

Image for post
Image for post

กรณีศึกษาเหล่านี้จึงสามารถเปรียบเป็นเหมือนไกด์นำทางก่อนออกตัว ดำเนินกิจกรรมต่างๆทางการตลาดเพียงเพื่อหวังในความสำเร็จในแนวทางเดียวกัน แต่ข้อสังเกตุ คือ การมีช่วงเวลาและยุคสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่ว่าการใช้ทฤษฎีการตลาดเหล่านี้มาเรียนรู้จะไม่ใช่เรื่องดี แต่ผู้นำเสนอหรือ วิทยากรการตลาด ต้องสอดแทรกความเหมาะสมของยุคสมัยเข้าไปด้วยเพื่อให้เห็นจริงและจับต้องได้

ในทางกลับกัน วิทยากรการตลาดออนไลน์ ที่นำเสนอได้ทันสมัยนำเทคโนโลยีใหม่ๆมานำเสนอได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ แบบที่เรียกกันว่า Marketing Technologist ก็ไม่ควรแสดงให้เห็นแต่เครื่องมือการตลาดสมัยใหม่ จนลืมหลักการที่เป็นแนวการตลาดทางหลัก เพราะหากใช้แต่เทคนิคใหม่ เทคโนโลยี บิ๊กดาต้า จนไปมีรูปแบบใดๆ ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จด้านการทำการตลาดได้อย่างแน่นอน ในต่างประเทศมีกรณีศึกษาของการใช้ บิ๊กดาต้า Big Data หรือ ข้อมูลจำนวนมหาศาล เก็บรวมมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำไปสรุปผลเพื่อใช้ในการวางแผนแคมเปญจ์ทางการตลาดและโฆษณา

Image for post
Image for post

แต่ความผิดพลาดหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลไม่สามารถแปลงเป็นการดำเนินการทางการตลาดในทางปฎิบัติได้นั่น คือ ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่จัดการข้อมูลบิ๊กดาต้านั้น คือ Data scientists ซึ่งจะมีความชำนาญในเรื่องข้อมูลและสถิติ เขาเหล่านี้สามารถสรุปเนื้อหาบางอย่างออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ได้จริง

แต่ ยังขาดมุมมองหรือความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้ข้อมูลและการหาคำตอบเพื่อเอาไปใช้ในทางปฎิบัติจริง จนในที่สุดจึงมีการนำเสนออีกหนึ่งอาชีพหรือหน้าที่ใหม่เพื่อเข้ามาทำให้ Big data สามารถนำไปใช้ทางการตลาดได้จริง นั่นคือ Data Artists

แม้ว่าการเป็นวิทยากรนั้น โดยส่วนมากเป็นงานชั่วคราวจากการเชิญขององค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั่วไป แต่ในฐานะของวิทยากรที่เปรียบเสมือนผู้ให้ความรู้ หรือ ครูบาอาจารย์ จึงจำต้อง

ให้ทักษะความรู้ ที่ดี ที่ถูกต้อง และ รับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันกับ วิชาชีพครู

แต่ในเรื่องของการตลาด มักถูกมองเป็นศาสตร์ที่ล่อลวกผู้บริโภคให้ต้องใช้จ่ายเพื่อเกิดผลลัพธ์ทางการตลาด อาจจะเป็นมุมมองที่ค่อนข้างแคบไปเสียหน่อย แต่ในทางกลับหากคิดว่าการตลาดคือส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยให้ผู้บริโภคได้รับในสิ่งที่เค้าต้องการเพื่อข่วยตัวของเขาเองในมุมใดมุมหนึ่ง ก็จะทำให้เห็นด้านที่ดีและทรงพลังอย่างมากของการตลาด ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น วิทยากรการตลาด หรือ วิทยากรการตลาดออนไลน์ เมื่อได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ก็ควรทำอย่างสุดความสามารถ ตั้งใจส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้รับอย่างสุดความสามารถ

Image for post
Image for post

จากเรื่องราวเหล่านี้ ชี้ชัดได้ว่า ต่อให้เป็น วิทยากรการตลาด หรือ วิทยากรการตลาดออนไลน์ การนำเสนอเพื่อให้ผู้ฟังเข้าถึง จับต้อง และ นำไปใช้ได้จริง ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทฤษฎีที่มีมาก่อนและการประยุกต์อย่างสมเหตุสมผลกับเทคโนโลยีการตลาดใหม่ๆ Mar-Tech และที่สำคัญในแต่ละการบรรยายต้องสามารถส่งมอบคุณค่าให้ผู้รับฟังได้ประโยชน์

สำหรับคุณที่กำลังอ่านบทความนี้อยู่และกำลังมองหา วิทยากรการตลาด หรือ วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับเชิญมาในงานที่คุณได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการดูแล และอยากให้งานออกมาดี มีผลงานจริง ประสบความสำเร็จในการจัดงาน สิ่งที่คุณจำเป็นต้องพิจารณานั่น คือ วิทยากรการตลาด หรือ การตลาดออนไลน์ นั้นแตกต่างจากวิทยากรสันทนาการทั่วๆไปพอสมควร

รวมถึงการบรรยายจะไม่เหมือนกับการเชิญนักพูดเก่งๆ พูดสนุกสนานเฮฮา ผ่อนคลายผู้เข้าฟัง แต่กระนั้น การตลาดเป็นเนื้อหาที่ค่อยข้างวิชาการและเน้นผลลัพธ์มากกว่าการฟังเพื่อเสียงหัวเราะทั่วๆไป แต่ก็ไม่ใช่ว่า วิทยากรการตลาด หรือ การตลาดออนไลน์ จะไม่มีอารมณ์สนุกสนานเฮฮาเอาเสียเลย เพราะเรื่องบางอย่าง กรณีศึกษา หรือ ประสบการณ์การทำงานการตลาดก็สามารถนำมาเล่าได้อย่างสนุกกว่าภาพยนตร์บางเรื่องเสียด้วยซ้ำ

แนะนำการเลือก วิทยากรการตลาด หรือ การตลาดออนไลน์ ที่สามารถใช้เกณฑ์การเลือกเบื้องต้นง่ายๆได้ ดังนี้

 1. ค้น หาวิทยากร ในหัวข้อที่คุณต้องการ ผ่าน google
 2. เมื่อพบ ชื่อ-นามสกุล ของวิทยากรที่สนใจ ให้นำ ชื่อ-นามสกุล นั้นไปค้นหาต่อ
 3. ค้นหาประวัติผลงานที่ผ่านมา ประวัติการศึกษา
 4. ค้นหาในแบบเดียวกับ ข้อ 2. ไปใน Youtube หรือ พื้นที่แบ่งปันคลิปวิดีโอ เพื่อชมผลงานและคำนิยมต่างๆ
 5. หาช่องทางติดต่อเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและนัดหมาย ในหัวข้อนี้แนะนำให้สอบถามโดยละเอียดในทุกความสงสัยที่มีอยู่ เพื่อทำความเข้าใจและประเมิณผลเบื้องต้นจากการสนทนาพูดคุย
 6. สรุป เปรียบเทียบ ยืนยัน และ ติดต่อ เชิญวิทยากร ท่านนั้นๆ อย่างเป็นทางการ โดยระบุรายละเอียดเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้ง วัน/เวลา/สถานที่ หัวข้อ เนื้อหา และ อัตราค่าวิทยากร
 7. สุดท้าย เป็นข้อแนะนำไว้ว่า จำเป็นจะต้องมีการประเมิณทั้งการจัดงานและตัววิทยากรด้วยทุกครั้ง

คุณเองก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของ “ วิทยากรการตลาด กับ การตลาดออนไลน์ อะไรบ้างคือ ความต่างและการส่งมอบคุณค่า ให้ผู้อบรม”

โดยฝากคอมเม้นไว้ด้านล่างนี้ หรือ ทักไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ Line ID: @brandingchamp ผม อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

Image for post
Image for post

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store