วิทยากรธุรกิจออนไลน์ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

วิทยากรธุรกิจออนไลน์

วิทยากรธุรกิจออนไลน์ ได้รับเชิญ เนื่องด้วย คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้จัดงานกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมีการจัดให้นักเรียนอาชีวศึกษา ชั้น ปวช. หรือ ปวส. ที่มีความต้องการจะเป็น ผู้ประกอบการ ได้รวมตัวกันเป็นทีม ทีมละ 5 คน และร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เพื่อช่วยกันออกแบบแผนธุรกิจ และ ส่งเข้าแข่งขัน เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในทีม ธุรกิจดีเด่น โดยมีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด 100 ทีม และ คัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพแบบเข้มข้น

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store