ที่ปรึกษาการขาย คือ อะไร ทําอะไรบ้าง ในยุค ดิจิทัล (หน้าที่ของเซลล์ขายรถ ยุคใหม่ )

ที่ปรึกษาการขาย

Image for post
Image for post
ที่ปรึกษาการขาย
Image for post
Image for post
ที่ปรึกษาการขาย หน้าที่ของเซลล์ขายรถ
Image for post
Image for post
ที่ปรึกษาการขาย sales consultant หน้าที่ของเซลล์ขายรถ

การขายในรูป “แบบเดิม” เริ่มมีโอกาสปิดการขายได้ “ไม่เท่าเดิม”

ที่ปรึกษาการขาย พนักงานขาย หรือ เซลล์ขายรถยนต์ ในยุค ประเทศไทย 4.0 หรือ Social Media จำเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง? เพื่อให้มีโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น และ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ เป็นตัวช่วยเพิ่มพลังในการขายของตัวเองได้บ้าง

Image for post
Image for post
ที่ปรึกษาการขาย-หน้าที่ของเซลล์ขายรถ

เทคนิค สำหรับ ที่ปรึกษาการขาย ฉบับการขายแบบออนไลน์สไตล์ดิจิทัล

จะขอแนะนำเทคนิคง่ายๆที่สามารถเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรของคุณได้แบบไร้ข้อกังขา เพราะ เทคนิคเหล่านี้ได้มีการทดสอบและใช้จริงและเห็นผลมาแล้ว

Image for post
Image for post
ที่ปรึกษา การขาย หน้าที่ของเซลล์ขายรถ
Image for post
Image for post
sales consultant ที่ปรึกษา การขาย หน้าที่ของเซลล์ขายรถ
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store